ALGEMENE VOORWAARDEN

Van HxB B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Delfgauw, gemeente Pijnacker-Nootdorp, kantoorhoudende te (2645 ED) Delfgauw, aan de Exportweg nummer 9, ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer: 74892460, hierna te noemen: HxB.

Definities

Artikel 1
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Diensten: onder andere het monteren en inmeten met betrekking tot producten van HxB;
5. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
7. Overeenkomst(en): tussen Partijen gesloten Overeenkomst;
8. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Partijen: HxB en de Wederpartij gezamenlijk;
10. Professionele wederpartij: een partij handelend vanuit beroep of bedrijf;
11. Schriftelijk: zowel per traditionele post als elektronisch;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
13. Website: www.hxb.nl
14. Wederpartij: zowel Consument als professionele Wederpartij.

Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

Artikel 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen, opdrachten, de inhoud en de nakoming van alle tussen HxB en de Wederpartij gesloten Overeenkomsten betreffende producten en dienst(en) van HxB.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig en van toepassing voor zover deze afwijkingen Schriftelijk zijn bevestigd door HxB.
3. Eventuele algemene voorwaarden, of soortgelijke voorwaarden, van Wederpartij zijn niet van toepassing en worden door HxB uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HxB en de Wederpartij zullen alsdan overleg plegen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen.

Offertes, aanbiedingen en de totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 3
1. Alle door HxB uitgebrachte offertes zijn geldig voor de duur van één maand, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de Wederpartij de offerte heeft geaccepteerd dan wel na plaatsing van de bestelling door de Wederpartij dan wel door aanvang door HxB van uitvoering van de opdracht.
3. De prijzen in offertes en Overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
4. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de Wederpartij verstrekte gegevens. HxB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat HxB is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HxB niet.
5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of producten niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan HxB zijn verstrekt, heeft HxB het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
6. Bij annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij anders dan op grond van het wettelijke Herroepingsrecht is HxB gerechtigd de gemaakte kosten alsmede de gederfde winst te verhalen op de Wederpartij alsmede (een deel van) de totale offerte te factureren aan de Wederpartij, onverminderd de rechten van HxB inzake schadevergoeding en ontbinding.

De Overeenkomst

Artikel 4
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod. HxB behoudt zich de mogelijkheid voor om gemotiveerd van een bestelling of aanvraag af te zien binnen een termijn van vier weken.
2. Indien de Consument het door HxB gedane aanbod via elektronische weg aanvaardt, bevestigt HxB ook via de elektronische weg dat zij deze aanvaarding ontvangen heeft. Zo lang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de HxB is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
3. HxB zorgt voor treffende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt.
4. HxB zorgt dat uiterlijk bij de levering van het product, of de uitvoering van de afgenomen dienst, de volgende informatie Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument kan worden opgeslagen wordt verstrek:
a. De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst
b. De levertijd
c. de klachtenregeling en het bezoekadres van HxB waar de Consument terecht kan met eventuele klachten;
d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument gebruik kan maken van het Herroepingsrecht, dan wel een eventuele duidelijke melding met betrekking tot het uitsluiten van het Herroepingsrecht;
e. informatie omtrent garanties en bestaande service;
f. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst en voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
g. informatie over de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
h. indien het een Duurovereenkomst betreft, de wijze van opzegging van de Overeenkomst.

5. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te leveren producten en/of de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HxB zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6. HxB kan slechts dan meer werkzaamheden verrichten en aan Wederpartij meerkosten in rekening brengen, indien de Wederpartij hiervoor tevoren toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van HxB.
7. De Wederpartij kan HxB te allen tijde Schriftelijk verzoeken werkzaamheden te verrichten die afwijken van de opdracht ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. Een zodanig verzoek dient gepaard te gaan met het vragen van kostenopgave van die wijzigingen. HxB is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar zijn oordeel i. het stadium van de uitvoering van de opdracht de gevraagde wijziging ongewenst is te achten; ii. de gevraagde wijziging de capaciteit van HxB overstijgt.
8. Doet zich geen der gevallen in lid 7 van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt HxB binnen zes weken na het verzoek Schriftelijk opgave van de prijs van de verzochte wijziging, het tijdstip van betaling daarvan en – indien daartoe aanleiding is – opgave van het aantal dagen waarmee de termijn van aflevering c.q. oplevering wordt verlengd.

Herroepingsrecht

Artikel 5
1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. HxB mag de Consument vragen naar de reden voor het herroepen, de Consument is niet verplicht om de reden op te geven.
2. De Consument is tijdens de Bedenktijd verplicht om zorgvuldig met het product om te gaan en het enkel uit te pakken en te gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Waardevermindering die ontstaat door ander uitpakken of gebruik dan hier omschreven, komen voor rekening en risico van de Consument. De 14 dagen Bedenktijd gaan in, op de Dag nadat de Consument, of de door de Consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen;
3. Indien HxB de Consument niet de wettelijk verplichte informatie omtrent het Herroepingsrecht verstrekt, loopt de genoemde Bedenktijd 12 maanden langer door, aanvangende op de laatste Dag van de originele 14 dagen Bedenktijd. Wanneer HxB de Consument alsnog op zijn Bedenktijd wijst, dan duurt de Bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen.
4. Indien de Consument gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht, kan hij dit kenbaar maken binnen de gestelde termijn door middel van het modelformulier Herroepingsrecht, dat door HxB zal worden verstrekt. De Consument zal het product, inclusief alle meegeleverde toebehoren, binnen 14 dagen na het doen van de melding, terugsturen naar HxB. De kosten, het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het Herroepingsrecht, ligt bij de Consument.
5. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden en HxB vergoedt alle betalingen van de Consument behoudens de kosten van terugzending, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. HxB is gerechtigd te wachten met de terugbetaling tot zij het product ontvangen heeft. Terugbetaling zal op dezelfde wijze plaatsvinden als waarop de Consument heeft betaald.
6. HxB sluit het Herroepingsrecht uit voor de volgende producten en diensten, en zal dit ook bij duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst vermelden;
a. Dienstenovereenkomsten, waarvan de uitvoering reeds voor het verstrijken van de Bedenktijd is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument;
b. Maatwerk, dat wil zeggen producten die volgens specificaties van de Wederpartij worden vervaardigd, en/of die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Diensten

Artikel 6
1. HxB bepaalt de wijze waarop en door welke personen de dienstverlening plaatsvindt doch neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. HxB heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen zijn.
2. Eindoplevering vindt plaats nadat eventuele gebreken door HxB zijn hersteld en nadat de Wederpartij het werk definitief heeft goedgekeurd, hetgeen uiterlijk binnen 3 werkzagen moet geschieden.

Levertijd en transport

Artikel 7
1. De reguliere werktijd van HxB is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 17.00 uur.
2. Is in de offerte en/of de Overeenkomst een levertijd opgenomen, dan is dit – behoudens Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen – nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd stelt HxB, onder opgave van een reden, de Wederpartij hiervan op de hoogte en zal een nieuwe levertijd worden overeengekomen.
3. De overeengekomen levertijd wordt te allen tijde verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van HxB ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Wederpartij aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting.
4. De levertijd kan tevens worden verlengd indien blijkt dat de leverancier van HxB de producten niet (tijdig) kan leveren. HxB kan door de professionele Wederpartij niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet (tijdig) leveren door haar leverancier.
5. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door HxB wordt verstaan de levering van de overeengekomen producten alsmede de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
6. Het is HxB toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is HxB bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de producten op verzoek van de Wederpartij op een later tijdstip dan het overeengekomen tijdstip dienen te worden geleverd en de producten op verzoek van de Wederpartij moeten worden opgeslagen, dan is HxB gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de opslag van deze producten.
8. De bestelde producten worden op verzoek van de Wederpartij aan de Wederpartij geleverd op een nader op te geven adres. HxB zal voor dit transport een offerte opstellen. De offerte is bindend. De Wederpartij is ook gerechtigd om de producten zelf af te halen. De Wederpartij is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het transport. De Wederpartij dient een verzekering af te sluiten zodat eventuele schade aan de producten tijdens transport wordt gedekt. HxB is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het door de Wederpartij geregelde transport.

Prijzen

Artikel 8
1. Overeengekomen prijzen worden opgenomen in de offerte en zijn, behoudens drukfouten, bindend.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, waaronder lonen en/of prijzen, is HxB bevoegd evenredig hogere kosten in rekening te brengen. HxB zal de Wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs kenbaar maken. Voor de Consument kan HxB heeft dit recht uitsluitend binnen drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Bovendien is HxB gerechtigd tegenover de professionele Wederpartij de overeengekomen prijs te verhogen indien tijdens de verwerking van de bestelling dan wel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachten hoeveelheid werk of levering van producten in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan HxB, dat in redelijkheid niet van HxB mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. HxB zal de Wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs kenbaar maken.
4. Ingeval HxB de hogere prijs in rekening brengt binnen drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen is de Consument gerechtigd de Overeenkomst op die grond te ontbinden, mits de Consument dit binnen veertien dagen, na kennis te hebben genomen van de verhoging, per aangetekende brief aan HxB meedeelt.

Betaling, rente en buitengerechtelijke kosten

Artikel 9
1. Betaling zal geschieden volgens de in de offerte opgenomen betalingsafspraken. Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt na levering, dan wordt de betalingstermijn opgenomen op de factuur.
2. Betaling geschiedt in Euro’s door middel van storting op een door HxB aan te wijzen bankrekening.
3. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Indien de Wederpartij kan worden aangemerkt als een onderneming en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de Wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Wederpartij kan worden aangemerkt als een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, is de Wederpartij de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag wordt berekend vanaf de Dag dat de Wederpartij in verzuim is tot de Dag van algehele voldoening.
4. Als de Wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening - zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke kosten - voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen, ingeval dat de Wederpartij een onderneming is en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, ten minste 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 500,00. Indien HxB hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan zal een bedrag aan incassokosten worden berekend conform de wettelijke bepalingen, zijnde het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7. Betalingen door de Wederpartij gedaan nadat van hem krachtens deze algemene voorwaarden rente en (buiten-) gerechtelijke kosten verschuldigd zijn, zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10
1. HxB behoudt zich de eigendom van alle afgeleverde producten voor tot de algehele betaling van de koopprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, van alle nog openstaande vorderingen ter zake van eerdere leveringen, alsmede van hetgeen Wederpartij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen uit een dergelijke Overeenkomst verschuldigd mocht worden.
2. Door HxB afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de Wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Het is de Wederpartij niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering overeenkomstig de wet of faillissement dient de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van HxB.

Garanties, reclames en klachten

Artikel 11
1. De door HxB te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 24 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door HxB verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. De Wederpartij dient de geleverde producten dan wel geleverde diensten bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Wederpartij deze binnen acht dagen na aflevering Schriftelijk onder vermelding van afleverbon en/of factuurgegevens aan HxB te melden. Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen twee maanden na aflevering, Schriftelijk onder vermelding van factuurgegevens te melden aan HxB.
4. De Wederpartij is verplicht de schade ten aanzien van geleverde producten of diensten waarover hij een klacht bij HxB indient, zoveel mogelijk te beperken.
5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
6. Een reclame schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, tenzij HxB aan Wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
7. Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal HxB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
8. Indien de Wederpartij geen melding maakt binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
9. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Ontbinding en opschorting

Artikel 12
1. HxB is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden:
- indien de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- indien de leverancier van HxB de producten om welke reden dan ook niet (tijdig) kan leveren;
- bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering overeenkomstig de wet of faillissement van de leverancier;
- indien na het sluiten van de Overeenkomst HxB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- indien sprake is van liquidatie, overgang van onderneming van de Professionele wederpartij, (aanvraag van) faillissement, toelating van de Wederpartij tot de wettelijke schuldsanering, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de Wederpartij.
2. Indien de Overeenkomst door HxB wordt ontbonden zijn de vorderingen van HxB op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
3. De Wederpartij is slechts dan bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien HxB zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet nakomt. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op enige andere grond ontbindt, dan is de Wederpartij verplicht om de schade die HxB lijdt te vergoeden. HxB zal in dat geval een overzicht maken van de al bestelde en/of geleverde producten, van de verrichtte werkzaamheden en de gederfde winst.
4. HxB behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.
5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HxB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

Aansprakelijkheid

Artikel 13
1. HxB is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk indien de Wederpartij de geleverde producten bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onoordeelkundig, oneigenlijk of anderszins onjuist gebruikt. De in artikel 11 lid 1 opgenomen garantie vervalt in dat geval.
2. HxB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde product dan wel de geleverde prestatie, tenzij de Wederpartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van HxB die bij zorgvuldig en deskundig handelen vermeden zou zijn.
3. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 14 is HxB niet verplicht tot enige schadevergoeding.
4. Indien HxB aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde, dan wel – indien deze beperking in rechte geen stand houdt – tot de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door HxB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
5. Onder schade als hierboven bedoeld wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. HxB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door HxB ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Overmacht

Artikel 14
1. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, welke voortvloeit uit de Overeenkomst(en).
2. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - ziekte van de door HxB ingeschakelde persoon ter uitvoering van de Overeenkomst of van de door hem ingeschakelde derden, niet (tijdige) levering van de leverancier van HxB van producten, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HxB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HxB niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. HxB heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HxB zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. HxB zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet (tijdig) kan leveren dan wel presteren.
5. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden.
6. HxB is in geval van ontbinding als bedoeld in het vorige lid geen schadevergoeding verschuldigd.
7. Voor zover HxB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen is HxB gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Vrijwaring 

Artikel 15
Wederpartij vrijwaart HxB voor eventuele aanspraken van derden, die, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, schade lijden welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 16
1. HxB behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. HxB behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden is gebracht.

Geheimhouding

Artikel 17
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij de ene partij de andere partij Schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
2. In afwijking van het eerste lid is HxB gerechtigd, indien hij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens Wederpartij verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Artikel 18
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen HxB en de Wederpartij is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 2. Alle geschillen tussen HxB en de Wederpartij, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin de HxB zijn statutaire vestigingsplaats heeft.

Download Algemene Voorwaarden